Phân biệt dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn đấu thầu?

Thứ năm - 07/12/2023 04:30
Hệ sinh thái Đấu Thầu sẽ giới thiệu và cập nhật những thông tin mới nhất về dịch vụ tư vấn và phi tư vấn đấu thầu. Từ đó quý doanh nghiệp sẽ hiểu rõ về vai trò quan trọng của các dịch vụ này trong quá trình đấu thầu. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để có thể xây dựng chiến lược mạnh mẽ, đạt được thành công trong môi trường đấu thầu ngày càng cạnh tranh.
Thế nào là dịch vụ tư vấn và phi tư vấn đấu thầu?
Thế nào là dịch vụ tư vấn và phi tư vấn đấu thầu?

1. Thế nào là dịch vụ tư vấn và phi tư vấn đấu thầu?

Về khái niệm này, theo khoản 9 điều 4 Luật Đấu thầu 2013 đã có quy định về tư vấn đấu thầu như sau: 

 • Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

 • Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

2. Điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn 2023

Các điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn
Các ưu đãi mới nhất trong đấu thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn mà các nhà thầu cần biết

Theo quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu 2013 quy định về điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ phi vấn, tư vấn cụ thể như sau:

 • Khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên thì nhà thầu sẽ được hưởng ưu đãi

 • Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đấu thầu, xây lắp bao gồm:

  • Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh

  • Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

 • Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm:

  • Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là nữ giới

  • Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật

  • Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Như vậy trong đấu thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, đối với mỗi gói thầu khác nhau sẽ được xác định với những điều kiện ưu đãi khác nhau. Đối với đấu thầu quốc tế, những đối tượng sẽ được xác định được hưởng ưu đãi để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đấu thầu theo như quy định của pháp luật là nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài. Khi chủ thể tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh thì đó được xác định là nhà thầu trong nước. Còn đối với nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị của gói thầu thì đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế chính là nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước. 

3. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu với gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

Phương pháp đánh giá gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo Điều 39 Luật Đấu thầu 2013 như sau:
 

phuong phap danh gia ho so du thau
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn

Điều 39. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

1. Phương pháp giá thấp nhất:

a) Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu;

b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá quy định tại điểm b khoản này thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

2. Phương pháp giá đánh giá:

a) Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình;

b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

a) Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông hoặc gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không áp dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.

4. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc tiêu chí đạt, không đạt. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá quy định tại khoản 3 Điều này sử dụng phương pháp chấm điểm. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm, phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật.

Bài viết trên đây của Hệ sinh thái Đấu Thầu đã chia sẻ đến bạn những thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ tư vấn và phi tư vấn đấu thầu. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều trong quá trình tìm hiểu, từ đó hiểu rõ hơn về những quy định khi tham gia đấu thầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn và phi tư vấn đấu thầu, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ qua:

Tác giả: Thảo Trần Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Hệ sinh thái Đấu Thầu qua đâu?

Banner phai thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn đã có tài khoản trên Hệ sinh thái Đấu Thầu chưa? Nếu chưa thì hãy bấm đăng ký ngay tại đây nhé, việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí nhưng sẽ đem lại rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp của bạn đấy!
Tài khoản này có thể sử dụng đồng thời toàn bộ các sản phẩm trong Hệ sinh thái bao gồm DauThau.Net, DauThau.info DauGia.Net.
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây